Skip to content Skip to footer
Univverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

O univerzite

Univerzita Mateja Bela je verejná vysoká škola, ktorá v roku 2010 získala štatút univerzity a je členom Európskej asociácie univerzít. Univerzita poskytuje kvalitné vysokoškolské aj ďalšie vzdelávanie tým, že podporuje tvorivý vedecký a umelecký výskum. Vedomosti sú rozvíjané pri súčasnom spájaní požiadaviek vedeckého rozvoja aj praktických otázok.

Univerzita ponúka klasické možnosti vysokoškolského vzdelávania na všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti vzdelávania, sociálnych otázok, ekonomiky, práva, politiky, humanitných a prírodných vied, v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonomických špecializácií a matematiky. Okrem toho poskytuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a má kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, na ktorých majú študenti možnosť absolvovať časť štúdia. Absolventi UMB sa preto efektívne uplatňujú na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí.

Okrem vzdelávacej, vedeckej a umeleckej činnosti tvorí významnú časť tvorivých aktivít MBU základný a aplikovaný výskum v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita je centrom excelentného výskumu a vedecké a rozvojové projekty sú financované z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov. Okrem toho realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách Detskej univerzity UMB a Univerzity tretieho veku UMB. V neposlednom rade poskytuje študentom dostatok príležitostí na rôzne spoločenské aktivity prostredníctvom širokej škály športových klubov, umeleckých súborov a študentských organizácií pôsobiacich na UMB.

umb_logo_370x265

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content