Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Je moja online identita skutočná?

ÚVOD K TÉME

Otázka „Je moja online identita skutočná?“ môže byť zložité. Pretože zvyčajne, keď sa pokúsime odpovedať na túto otázku, naša myseľ sa rýchlo zaplní súvisiacimi otázkami: „Skutočné vo vzťahu k čomu?“; „Moja offline identita?“, „Potom musím najprv vedieť, kto som offline… nie?“ Zdá sa, že tieto dva súbory otázok predpokladajú rozdelenie identity človeka na dve časti, na tú, ktorá je online a na tú offline. Má však tento predpoklad zmysel?

V istom zmysle možno identitu chápať ako rovnakosť. Staroveká filozofická otázka týkajúca sa osobnej identity bola zvyčajne kladená v zmysle pretrvávania v priebehu času alebo v priebehu času: v akom zmysle sme dnes tou istou osobou, akou sme boli včera (alebo, prípadne, za akých podmienok prežijeme ako my sami alebo zostaneme rovnakými osobami, akými sme dnes v budúcnosti)? Keď vezmeme do úvahy internet alebo online priestor, táto otázka sa prenesie do nasledovného: V akom zmysle sme rovnakí online ako offline? Ďalším aspektom osobnej identity je aspekt toho, ktoré z mojich vlastností alebo charakteristík sú tie, ku ktorým cítim zvláštne spojenie, pripútanosť alebo vlastníctvo. Musia byť rovnaké online aj offline?

V rámci tohto workshopu budú mať študenti príležitosť zamyslieť sa nad pojmami offline a online identity a zažiť reakciu na vytvorenie „identity“. Počas workshopu musia byť študenti schopní pripustiť aj možnosť, že ich identita (online a offline) nie je niečím, čo je vytesané do kameňa buď vonkajším faktom alebo ich vlastnými rozhodnutiami a rozhodnutiami niekoho iného, ale je to niečo, čo vyvíjajú sa kritickým a tvorivým myslením o sebe.

2. PREHĽAD LEKCIE

Téma reality vlastnej online identity na workshope sa rieši prostredníctvom zážitkového učenia, po ktorom nasleduje reflexia a diskusia. Základné metódy používané na workshope sú kreatívny dizajn, techniky asociatívneho myslenia, (seba)reflexia a riadená diskusia.

Jeden jednoduchý a priamy spôsob, ako osloviť svoju identitu, je prostredníctvom obrázka. Na workshope si žiaci vytvoria vlastné autoportréty z rôznych materiálov. Vytvorenú koláž použijú na vytvorenie občianskeho preukazu.

Celkovým cieľom workshopu je, aby si študenti uvedomili a zamysleli sa nad tým, že majú rôzne pohľady na identitu človeka a že je bežné, že sa vidia inak, ako vidia seba. Objavia, ako kreatívne vyjadriť svoj vlastný pohľad a hlbšie sa nad ním zamyslieť. Študenti sa dozvedia, ako a prečo môžu rozdiely medzi ľuďmi obohatiť a zlepšiť ich, ich životy a svet okolo nich. Tento workshop im tiež dáva príležitosť pochopiť, akým spôsobom ovplyvňujú ostatných a ako iní ovplyvňujú ich. Ďalším ústredným cieľom je rozpoznať, čo cítia alebo ako sa môžu vyjadriť vo svete a zároveň rešpektovať a rešpektovať hranice iných. Študenti sa naučia kriticky a kreatívne premýšľať o etických otázkach alebo dilemách, ku ktorým môže online a offline identita, ako aj interakcia medzi nimi, viesť. Študenti pochopia, že offline alebo online identita je niečo, čo sa vyvíja kritickým a kreatívnym myslením o sebe.

Trvanie workshopu sa pohybuje od 45 do 90 minút, vzhľadom na čas, ktorý je k dispozícii. Workshop je najlepšie viesť osobne, ale môže sa uskutočniť aj online (vo virtuálnej učebni) s malými úpravami.

Materiály, ktoré by mali mať študenti k dispozícii : listy bieleho papiera (A4), listy väčšieho bieleho papiera (A3), samolepky, perá, zvyšky papiera (napr. časopisy, baliaci papier na sladkosti atď.), lepidlo, a nožnice.

Vzdelávacie výsledky, ktoré sa prostredníctvom workshopu dosiahnu:

 • Študent rozumie konceptom offline identity, online identity a digitálnej identity a príslušným rozdielom medzi reálnym a online prostredím.
 • Študent si uvedomuje, že môžu existovať rôzne pohľady na identitu človeka a rôzne vyjadrenia identity.
 • Študent vie, ako reflektovať a s rešpektom reagovať na rôzne perspektívy.
 • Žiak rozumie tomu, ako vyjadriť svoju identitu pri rešpektovaní hraníc a identity iných.
 • Študent vie, ako tvorivo vyjadriť svoj vlastný pohľad a identitu.
 • Žiak chápe, ako môže ovplyvňovať druhých a ako ostatní a okolie ovplyvňujú jeho.

3. ROZDELENIE HODINY – WORKSHOPOVÁ ČINNOSŤ

 1. Workshop začína tým, že moderátor povie alebo zobrazí (na tabuli, plagáte alebo obrazovke) otázku: „Kto som?“.

Zdroj: Pixabay

 1. Moderátor potom študentom rozdá veľké listy bieleho papiera a perá.Študenti sú vyzvaní, aby sa sami a v tichosti zamysleli nad touto otázkou a potom napísali na papier tri až päť základných vecí, ktoré odpovedajú na otázku „Kto som?“. Pomôcť si môžu odpovedaním na doplňujúce otázky: Čo prežívam? Čo ma robí – mňa? Aké sú moje hodnoty, úlohy, zodpovednosti, charakteristické črty atď.? Moderátor môže tiež vysvetliť, že odpoveď nie je pevná. To je to, čo teraz zažívajú, pretože ich identita je otvorenou otázkou s potenciálom vyvíjať sa a meniť. Tento krok by nemal trvať dlhšie ako 5 minút.
 2. Moderátor predloží (na podlahe alebo na centrálne umiestnenom stole) nejaký odpadový papier, staré časopisy atď., nožnice a lepidlo. Študenti sú teraz vyzvaní, aby otočili veľký biely papier, na ktorý napísali 3 až 5 odpovedí, a vytvorili autoportrét zo zobrazených materiálov na ľavej strane papiera. Dostanú pokyn, aby z troch až piatich kusov, ktoré si môžu vybrať z dostupných materiálov, vytvorili koláž. (Koľko kusov si môžu zobrať, závisí od toho, koľko podstatných vecí o sebe napísali v kroku 2.) Pri hľadaní a výbere materiálov by študenti mali premýšľať o tom, ako každý kus alebo usporiadanie kusov, ktoré budú lepiť na papier bude predstavovať časť identity, ktorú si predtým vybrali a zapísali. Môžu si urobiť autoportrét tak, ako chcú. Po dokončení autoportrétu dostanú pokyn, aby napísali vymyslené alebo vymyslené mená a priezviská na pravú stranu papiera. Celý tento krok by mal trvať asi 10 minút.
 3. Je lepšie, aby študenti pred týmto krokom nevideli koláže svojich spolužiakov. Moderátor s pomocou študentov pripraví niekoľko tabuliek na zobrazenie všetkých ich koláží. Vedľa každej koláže by mal byť biely list papiera a pero. Na tom bielom papieri sú napísané nedokončené vety, ktoré žiaci pri návšteve a prezeraní každej koláže doplnia a doplnia. Vety sú nasledujúce
  1. Pohlavie tejto osoby je…
  2. Táto osoba má určite … (napr. súrodenca, domáce zviera, stan, súpravu bubnov, …).
  3. Táto osoba určite nemá…
  4. Táto osoba je … (zapíšte si osobnú vlastnosť).
  5. Táto osoba je veľmi dobrá v…
  6. Tento človek trávi väčšinu svojho času…
  7. Pri pohľade na tento obrázok cítim… (zapíšte si emóciu, ktorú cítite pri pohľade na koláž).

Študenti sú vyzvaní, aby si pozreli každú koláž. Pri každom by si mali nájsť nejaký čas, aby sa zastavili a premýšľali o tom, čo vidia a zažívajú. Potom si zapisujú svoje odpovede, čiže dokončovacie vety, ktoré vidia napísané na papieri. Nečítajú, čo pred nimi napísali iní. Na tento účel môžu použiť post-it papiere na zakrytie toho, čo napísali, a potom ďalšia osoba napíše odpoveď a znova ju prelepí ďalšou samolepkou. Nakoniec navštívia svoju vlastnú koláž a prezerajú si odpovede napísané ich rovesníkmi. Táto časť by mala trvať približne 15 až 20 minút v závislosti od počtu študentov.

 1. Moderátor vyzve študentov na posedenie s vlastnými kolážami. Sú pozvaní, aby sa rýchlo zamysleli nad tým, ako ostatní vidia, chápu a cítia ich autoportréty. Každú dokončenú vetu môžu označiť jedným z nasledujúcich znakov. „+“ znamená, že to, čo je napísané, je pravda, „–“ znamená, že to, čo je napísané, nie je pravda alebo že to nie je pre nich relevantné, a „?“ znamená, že ich odpoveď nejakým spôsobom zaujala a že to, čo je napísané, môže byť súčasťou ich identity. Tento krok by mal trvať približne 5 minút.
 2. Moderátor vyzve študentov, aby vytvorili dvojice. Vo dvojiciach sa delia o svoje autoportréty. Každý študent sa predstaví prostredníctvom svojho autoportrétu. Jeden po druhom sa podelia o to, ako túto aktivitu doteraz prežívali a aké sú ich názory na to, ako ich vidia ostatní. Otázky, ktoré im v tom môžu pomôcť, sú nasledujúce. Zistili niečo, čo je o nich pravda, alebo s tým súhlasia? S čím nesúhlasili, nepáčilo sa im alebo nie je pravda? Boli niečím prekvapení? Aké sú ich postrehy? … atď.; Zatiaľ čo jeden študent zdieľa, druhý len počúva. Nekomentuje to. Keď prvý študent skončí so svojím zastupovaním, druhý študent teraz hovorí a najskôr niečo zaželá prvému študentovi dokončením vety „Želám si…“. Potom si vymenia svoje úlohy a druhý študent z dvojice sa podelí. Táto časť trvá približne 10 minút, 5 minút každému študentovi vo dvojici.
 3. Na konci moderátor vyzve študentov, aby si sadli do kruhu a podelili sa o svoje myšlienky o tom, čo zažili počas krokov workshopu. Najmä by sa mali snažiť vysvetliť, akým spôsobom sa zmenilo ich chápanie identity. Potom sa uskutoční diskusia pomocou rýchlych otázok, ktoré sú uvedené v časti 4 nižšie. Nie je potrebné použiť všetky otázky a podľa smeru diskusie je možné pridať ďalšie otázky. Moderátor to potom môže uzavrieť všeobecnou poznámkou, napr.: „Vaše autoportréty predstavujú časti vašej identity, ktoré sú pre vás v tejto chvíli pravdivé. Aspoň ty veríš, že to tak je. Rovnako to môže byť aj s online identitou. Vždy by ste však mali mať na pamäti, že to, ako vás ostatní vidia, nie je vždy pod vašou kontrolou, najmä keď ste online.“ Potom sú všetci študenti poučení, aby sa podelili o svoje myšlienky dokončením jednej z viet: „Teraz už rozumiem…“ alebo „Teraz už viem…“ alebo „Vezmem si so sebou…“ Táto časť by mala trvať približne 15 až 30 minút.

4. KONTROLNÁ DISKUSIA

Toto sú možné doplňujúce alebo diskusné otázky, ktoré možno použiť na prehĺbenie a rozšírenie tém skúmaných v priebehu workshopu:

 • Čo je identita a akým spôsobom je dôležitá v našom živote? Môže byť niekto bez identity? Čo je to kríza identity? Čo je tekutá identita? Čo sa stane, ak nemôžete preukázať svoju totožnosť?
 • Ako môžu rôzne perspektívy, ktoré ste si všimli počas workshopu, zlepšiť vašu identitu alebo vám pomôcť? Prečo môžu rôzne uhly pohľadu pomôcť iným alebo prečo nie?
 • Môžete sa stať niekým iným, kedykoľvek sa rozhodnete? Viete, kým by ste sa chceli stať?
 • Ako možno rozpoznať problematickú (nebezpečnú, falošnú, riskantnú atď.) (online) identitu alebo osobu? Existujú nejaké špecifické črty alebo vlastnosti, ktoré sú vždy zlé? prečo? Sledovali by ste, lajkli, pomohli spopularizovať a pod. takého problémového človeka (online), prečo áno a prečo nie?
 • Viete, aký je rozdiel medzi online identitou a digitálnou identitou? Akým spôsobom je to druhé užitočné?
 • Keď napríklad dve osoby zdieľajú jeden účet na Instagrame alebo Facebooku, sú ich identity rovnaké?
 • Existuje nejaký limit na to, čo môžete zdieľať online (o sebe)? Kto alebo čo rozhoduje o tom, čo bude online alebo nie?
 • Môžeme umelej inteligencii dôverovať alebo nie, aby sme potvrdili svoju identitu? Ako AI vie, že nie sme roboti, keď zaškrtneme políčko: „Nie som robot.“ Na určitom webe? Ako viete, online, že niekto na druhej strane chatu nie je robot?
 • Ako dokážete svoju identitu (online, offline), teda že ste to naozaj vy?
 • Viete o dôsledkoch online podvodov súvisiacich s identitou?
 • Sú vaši online priatelia rovnakí ako tí, ktorých máte v reálnom živote? Prečo áno, prečo nie?
 • Ak máte na internete iné meno účtu alebo profilu ako v skutočnom živote (bez obrázka vašej tváre), ako vás vaši priatelia spoznajú (ak im o tom nepoviete)?
 • Je ľahšie alebo ťažšie povedať človeku niečo zlé, ak nevie, kto ste?

5. DODATOČNÉ ZDROJE

2021 – 1 – SK01 – KA220-SCH-000034395

This website reflects the views only of the PLATO’s EU project consortium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Get In Touch

Plato’s EU© All Rights Reserved.

Skip to content